Statut LP w Gdańsku

Statut
Liceum Praktycznego w Gdańsku

Na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
15 maja 2023 r. Stowarzyszenie “Dobra Edukacja” (osoba prowadząca) nadało niniejszy Statut Liceum Praktycznemu w Gdańsku.
Liceum Praktyczne w Gdańsku pracuje zgodnie ze standardami i programami wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Liceum Praktyczne w Gdańsku, zwane dalej Liceum, jest przeznaczonym dla młodzieży niepublicznym 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
2. Liceum wchodzi w skład zespołu szkół i placówek o nazwie Instytut Dobrej Edukacji, wpisanego do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr 125490, zwanego dalej Instytutem.
3. W skład Instytutu wchodzą ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Instytut Dobrej Edukacji (RSPO nr 115539) i Centrum Kształcenia Ustawicznego Instytut Dobrej Edukacji (RSPO nr 125443).
4. Liceum może prowadzić oddziały ogólnodostępne i integracyjne.
5. Liceum jest otwarte na potrzeby wszystkich uczniów.
6. Liceum ma swoją siedzibę przy al. Grunwaldzkiej 186 (80-266 Gdańsk).

§ 2

1. Osobą prowadzącą Liceum jest Stowarzyszenie “Dobra Edukacja” z siedzibą w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000432527, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Pomorski Kurator Oświaty.
3. Stowarzyszenie prowadzi Liceum, korzystając z informacji, opinii, materiałów i procedur przygotowywanych przez Instytut.
4. Statut Liceum jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Liceum. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne ani zawierać powtórzeń zapisów statutowych.

§3


Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu jest mowa o:
1. rodzicach uczniów, należy przez to rozumieć także ich prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
2. społeczności szkolnej, należy przez to rozumieć uczniów, rodziców, Dyrektora, nauczycieli oraz inne osoby zatrudnione w Liceum;
3. mentorze ucznia, należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego, któremu powierzono zadanie pomocy uczniowi w planowaniu jego drogi edukacyjnej;
4. IPET, należy przez to rozumieć Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, na podstawie którego, w wypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest planowana edukacja ucznia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna mu udzielana;
5. IDER, należy przez to rozumieć dokument o nazwie Indywidualna Droga Edukacyjnego Rozwoju, na podstawie którego, w wypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jest planowana edukacja ucznia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna mu udzielana;
6. wymaganiach koniecznych, należy przez to rozumieć wymagania wskazane uczniowi przez nauczycieli, obowiązujące go w pierwszej kolejności, wybrane spośród wymagań edukacyjnych podstawy programowej kształcenia ogólnego;
7. opisowej ocenie postępów, należy przez to rozumieć opisowe ustalenie w ramach klasyfikacji śródrocznej, na ile cele, które zostały przed uczniem postawione, są osiągane oraz na ile zostały zrealizowane przewidziane dla niego wymagania konieczne;
8. egzaminie rozstrzygającym o ocenie rocznej, należy przez to rozumieć egzamin organizowany w trybie otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych, na zasadach analogicznych jak egzamin klasyfikacyjny, jeśli wystąpi różnica zdań co do należnej uczniowi wyrażonej stopniem rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu pomiędzy samooceną ucznia a oceną zaproponowaną przez nauczyciela;
9. ścieżce praktycznej, należy przez to rozumieć przedmiot uzupełniający określający kierunek doskonalenia umiejętności praktycznych oraz poznawania treści programowych na praktycznych przykładach, wybrany przez ucznia, realizowany jako zajęcia obowiązkowe;
10. opiekunie ścieżki praktycznej, należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego, pod opieką którego uczeń poznaje wybraną ścieżkę praktyczną w szkole i poza szkołą – w środowisku pracy.

§ 4

Liceum używa tablic urzędowych i pieczęci urzędowych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rozdział II. Cele i zadania Liceum
§ 5

1. W swojej działalności Liceum kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia. Zakłada się współdziałanie na rzecz dobra uczniów wszystkich członków społeczności szkolnej.
2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Liceum i organizacji w nim działających, a także opieka psychologiczno-pedagogiczna, prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Rodzice i pracownicy pedagogiczni, na zasadach określonych w Statucie, mając na uwadze dobro dzieci, współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i nauczania, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby lokalnego środowiska.

§ 6

Cele Liceum to:
1. kształcenie i wychowywanie uczniów poprzez zapewnienie im możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami;
2. tworzenie warunków optymalnego rozwoju uczniów poprzez dostosowanie form i metod pracy do ich możliwości rozwojowych oraz sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz własnych możliwości;
3. integrowanie uczniów poprzez rozwijanie i pielęgnowanie tolerancji rozumianej jako szerzenie, rozwijanie i pielęgnowanie postaw akceptacji oraz poszanowania potrzeb i możliwości psychofizycznych;
4. zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, które umożliwią uczniom osiągnięcie dobrego poziomu umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zgodnie z wybraną ścieżką praktyczną, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia; 
5. realizacja idei edukacji włączającej, czyli wspólnej edukacji dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.

§ 7


1. Program Dobrej Edukacji realizowany w Liceum jest przygotowywany przez Instytut w wyniku współpracy pracowników pedagogicznych szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, w oparciu o odpowiednie rozporządzenia. Jego integralnymi częściami są:

a. Założenia Dobrej Edukacji opisujące główne zasady organizacji pracy i stosowane standardy edukacji spersonalizowanej oraz koncepcję doskonalenia wybranych praktycznych umiejętności;
b. program wychowawczo-profilaktyczny;
c. program realizacji doradztwa zawodowego;
d. autorski zestaw programów nauczania określający edukacyjne wymagania konieczne do osiągnięcia przez każdego ucznia w kolejnych latach nauki w sposób zgodny z podstawą programową.

2. Społeczność Pracowników Pedagogicznych Liceum rokrocznie przedstawia, a Dyrektor Liceum dopuszcza do użytku w Liceum program ścieżek praktycznych wybranych na rok szkolny oraz przygotowany Program Dobrej Edukacji, w tym program wychowawczo profilaktyczny i program realizacji doradztwa zawodowego; może też przygotować i przedstawić pewne jego modyfikacje, dostosowujące go do potrzeb kształcenia w oparciu o zastosowania praktyczne.
3. Liceum w swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej współpracuje z innymi szkołami realizującymi Program Dobrej Edukacji, jest otwarte na tradycję i współczesność swojego regionu, opiera się na związkach z uczelniami, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz innymi instytucjami.

§ 8

Liceum realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1. wspólną wizję wychowawczą;
2. opracowanie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, uwzględniającego potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.

§ 9

1. Liceum realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i ich potrzeb,
z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym prowadzi świetlicę, otwartą także
dla zaproszonych uczniów innych szkół, zapewniającą szczególne wsparcie, opiekę i pomoc dzieciom, których rodzice tego potrzebują.
2. Liceum zapewnia opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w sposób gwarantujący spersonalizowane podejście do potrzeb wszystkich uczniów.
3. Liceum współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną poprzez:

a. wskazywanie rodzicom potrzeby skorzystania z pomocy poradni specjalistycznych;
b. korzystanie, zależnie od potrzeb, z pomocy specjalistów przy ustalaniu dla ucznia IDER lub IPET – dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
c. współpracę z placówkami opieki zdrowotnej (na wniosek rodziców) w zakresie umożliwienia dzieciom i młodzieży dogodnego połączenia zajęć szkolnych ze zleconymi zabiegami medycznymi.

§ 10

Liceum, przy wsparciu Instytutu, prowadzi systematyczną analizę efektów swojej pracy, między innymi poprzez:
1. przeprowadzanie ewaluacji, w trakcie której następuje zbieranie opinii uczniów, rodziców
i nauczycieli o pracy Liceum;
2. systematyczne zbieranie informacji o ruchu uczniów Liceum.

Rozdział III. Organy Liceum oraz zakres ich zadań

§ 11

1. Organami Liceum są:

a. Dyrektor Liceum;
b. Społeczność Uczniów;
c. Społeczność Pracowników Pedagogicznych.

2. Uchwały Społeczności Uczniów i Społeczności Pracowników Pedagogicznych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Organy Liceum mogą obradować i głosować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym konieczne jest zapewnienie transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

§ 12

1. Dyrektora Liceum powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu.
2. Powołanie Dyrektora Liceum następuje na czteroletnią kadencję.

§ 13

1. Dyrektor Liceum:

a. kieruje działalnością Liceum i reprezentuje je;
b. współpracuje ze Społecznością Uczniów;
c. przewodniczy Społeczności Pracowników Pedagogicznych;
d. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do uczących w Liceum pracowników pedagogicznych – nauczycieli i specjalistów;
e. corocznie, do 20 maja, przedkłada dyrektorowi Instytutu do akceptacji wstępny plan organizacyjny Liceum na kolejny rok szkolny;
f. corocznie, do 20 czerwca, przedstawia do akceptacji dyrektorowi Instytutu wstępny budżet Liceum na kolejny rok szkolny, a do 20 września – ostateczny budżet i plan organizacyjny Liceum;
g. corocznie, na wniosek Społeczności Pracowników Pedagogicznych, przed
rozpoczęciem roku szkolnego, zatwierdza aktualizację realizowanego w Liceum
Programu Dobrej Edukacji przygotowaną przez Instytut, w wyniku współpracy
nauczycieli szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, w oparciu o odpowiednie rozporządzenia;
h. corocznie, do 20 września, przedkłada dyrektorowi Instytutu harmonogram pracy dydaktycznej i wychowawczej Liceum na dany rok szkolny, opracowany w oparciu o propozycje społeczności szkolnej oraz budżet Liceum;
i. wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach opisanych w rozdziale V niniejszego Statutu;
j. odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum;
k. realizuje uchwały Społeczności Pracowników Pedagogicznych.

2. Dyrektor Liceum corocznie, do 28 lutego, aktualizuje, uzupełnia i przedstawia Dyrektorowi Instytutu czteroletni plan rozwoju Liceum.

§ 14

1. Społeczność Uczniów tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
2. Utworzenie Społeczności Uczniów ma na celu przygotowanie uczniów do brania aktywnego udziału w życiu społecznym.
3. Społeczność Uczniów spotyka się regularnie, przynajmniej raz na dwa miesiące i dyskutuje o bieżących sprawach organizacyjnych dotyczących pracy Liceum.
4. Społeczność Uczniów może uchwalić Regulamin swojego działania, pracować w podgrupach.

§ 15

1. Społeczność Pracowników Pedagogicznych tworzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Instytucie i pracujący z uczniami Liceum oraz Dyrektor Liceum. Społeczności Pracowników Pedagogicznych przewodniczy Dyrektor Liceum. Pozostali pracownicy Instytutu i zaproszeni goście mają prawo uczestniczyć w obradach Społeczności Pracowników Pedagogicznych z głosem doradczym.
2. Społeczność Pracowników Pedagogicznych:

a. spotyka się przynajmniej raz na dwa miesiące;
b. wypracowuje koncepcję pracy Liceum;
c. rozstrzyga podstawowe kwestie dydaktyczne i wychowawcze w Liceum;
d. klasyfikuje i promuje uczniów Liceum;
e. podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki o rok, ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki, na podstawie wniosku mentora i zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
f. w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Dyrektora Liceum o skreślenie ucznia z listy uczniów Liceum;
g. może uchwalić Regulamin swojego działania, pracować w podgrupach.

§ 16

Zarząd Stowarzyszenia:
1. wyraża zgodę na powołanie przez Dyrektora Liceum spośród pracowników osób mających zadania kierownicze i akceptuje zaproponowany związany z tym wymiar zniżki godzin dydaktycznych dla tych osób, powołanie to jest możliwe na rok szkolny lub na dłuższy okres ale nieprzekraczający roku szkolnego, w którym kończy się kadencja Dyrektora Liceum;
2. sprawuje nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy nad działalnością Liceum;
3. rozpatruje wnioski i skargi członków społeczności szkolnej oraz rozstrzyga spory wszystkich organów Liceum;
4. we współpracy z Dyrektorem Liceum, przy pomocy Instytutu, diagnozuje potrzeby i wspiera zadania z zakresu doskonalenia pracowników pedagogicznych Liceum;
5. akceptuje plan organizacyjny Liceum;
6. akceptuje i monitoruje budżet Liceum.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

§ 17

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek przestrzegać Statutu Liceum oraz:

a. dbać o dobre imię Liceum i Instytutu;
b. szanować poglądy i przekonania innych osób;
c. okazywać sobie wzajemnie szacunek;
d. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób;
e. zachowywać się godnie i kulturalnie;
f. dbać o mienie Instytutu;
g. naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.

2. Rodzice, Dyrektor Liceum, nauczyciele pracujący z uczniami Liceum oraz inne osoby zatrudnione w Instytucie zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na uczniów i określenia dróg ich rozwoju.

§ 18

Podczas organizowanych przez Liceum zajęć, obozów i wycieczek szkolnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania innych środków odurzających i powodujących uzależnienie oraz przebywania pod ich wpływem. Zabronione jest również posiadanie, odstępowanie i nakłanianie innych do używania wymienionych środków, a także udostępnianie treści szkodliwych
lub nielegalnych. Zakaz ten dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 19

Członkowie społeczności szkolnej mają prawo do ochrony swoich praw, zgłaszania skarg i wniosków, poprzez odwołanie się do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd odnosi się do zgłaszanych spraw, informując o sposobie rozstrzygnięcia na piśmie, w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

§ 20

1. Uczniowie Liceum mają w szczególności prawo do:

a. edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwej opieki wychowawczej;
b. opracowania dla nich IDER lub IPET i korygowania ich, jeśli wystąpi taka potrzeba;
c. korzystania z opieki medycznej podczas zajęć szkolnych;
d. poznania programu kształcenia i wychowania;
e. nieskrępowanej działalności samorządowej;
f. poszanowania godności osobistej;
g. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
2. Uczniowie Liceum mają w szczególności obowiązek:
a. korzystać z zajęć i materiałów dla nich zaplanowanych na podstawie ich IDER lub IPET;
b. efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę;
c. regularnie spotykać się ze swoim mentorem;
d. uczestniczyć w spotkaniach Społeczności Uczniów.

§ 21

1. Rodzice uczniów Liceum mają w szczególności prawo do:

a. rzetelnej, bieżącej informacji na temat swoich dzieci;
b. poznania programu kształcenia i wychowania;
c. poznania wymagań edukacyjnych i uzyskania wskazówek co do metod pracy
z dzieckiem;
d. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
ewentualnych trudności poznawczych i wychowawczych oraz w doborze metod
udzielania uczniowi pomocy;
e. uczestniczenia w organizowanych dla nich cyklicznie spotkaniach przybliżających im koncepcję i założenia pracy Liceum;
f. wpływania na kierunki działania Liceum.

2. Rodzice uczniów Liceum mają w szczególności obowiązek:

a. czuwać nad postępami w nauce i zachowaniu swoich dzieci;
b. spotykać się z mentorem swojego dziecka, aby zależnie od potrzeb wspólnie z nim i dzieckiem planować i korygować IDER lub IPET dziecka;
c. informować na bieżąco o stanie zdrowia dziecka i jego potrzebach natury medycznej;
d. kontaktować się z nauczycielem, mentorem lub Dyrektorem Liceum na jego prośbę, korzystać z konsultacji i pomocy wskazanych przez nich specjalistów, jeśli wystąpi taka potrzeba;
e. ponosić opłaty, zgodnie z Regulaminem opłat ustalonym przez Zarząd
Stowarzyszenia, pod rygorem uiszczenia kar za zwłokę i rozwiązania umowy
o kształcenie.

§ 22

1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy Instytutu mają w szczególności prawo do:

a. warunków pracy umożliwiających realizowanie zamierzeń dydaktycznych
i wychowawczych Liceum;
b. szacunku dla swoich poglądów i przekonań.

2. Nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniami Liceum mają w szczególności prawo do:

a. swobodnego doboru metod kształcenia i wychowania; metody te wybierają, kierując się przede wszystkim dobrze poznanymi indywidualnymi potrzebami ucznia;
b. stosowania w działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwiązań autorskich wypracowanych w zespole pracowników pedagogicznych pracujących z uczniami Liceum.

3. Pracownicy pedagogiczni pracujący z uczniami Liceum mają w szczególności obowiązek:

a. posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu;
b. brania udziału w kształtowaniu oferty podstawowej i dodatkowej Liceum;
c. prowadzenia powierzonych przez Dyrektora zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
d. podejmowania się zastępstw oraz zajęć opiekuńczych, takich jak na przykład
opiekowanie się uczniami w trakcie wspólnych wyjazdów i wyjść odbywających się poza siedzibą Liceum;
e. efektywnego wykorzystania czasu zajęć oraz indywidualizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej;
f. troszczenia się o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć;
g. współpracowania ze specjalistami świadczącymi uczniom pomoc medyczną
i psychologiczno-pedagogiczną;
h. systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
i. współdziałania z rodzicami w sprawach edukacji ich dzieci;
j. uczestniczenia w posiedzeniach Społeczności Pracowników Pedagogicznych oraz imprezach, uroczystościach, zebraniach wynikających z harmonogramu pracy Liceum;
k. dokumentowania swojej pracy według zasad przyjętych w Liceum;
l. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych.

Rozdział V. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony
z listy uczniów

§ 23

1. Podstawą skreślenia z listy uczniów Liceum przez Dyrektora Liceum jest wniosek
Społeczności Pracowników Pedagogicznych, który może być podjęty w wypadku rażącego i umyślnego naruszania przez ucznia postanowień dotyczących obowiązków opisanych w §17 i §18 niniejszego Statutu.
2. Od decyzji administracyjnej Dyrektora Liceum o skreśleniu ucznia przysługuje prawo odwołania się do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Liceum.

Rozdział VI. Organizacja pracy Liceum

§ 24

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan organizacyjny Liceum oraz harmonogram pracy dydaktycznej i wychowawczej Liceum. Na podstawie tego planu i harmonogramu ustalany jest tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
2. Uczniowie są zapisywani do poszczególnych klas, jednak organizowane dla nich zajęcia mogą łączyć uczniów z różnych klas, zależnie od ich poziomu zaawansowania, zainteresowań i uzdolnień.
3. Liczebność grup, w których organizowane są zajęcia, jest uzależniona od warunków techniczno-organizacyjnych i specyfiki poszczególnych zajęć oraz uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne uczęszczających na nie uczniów i przepisy prawa.
4. Zasady tworzenia i wspomagania klas i grup integracyjnych określa Dyrektor Liceum, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków do rozwoju wszystkich uczniów.
5. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa mentora, w skład której wchodzą jego podopieczni.
6. Każdy uczeń posiada swojego mentora, który pozostaje w bieżącym kontakcie z uczniem, rodzicami i nauczycielami ucznia, pomaga uczniowi planować pracę, dokonywać wyboru zajęć spośród dla niego w planie dostępnych i dla niego oferowanych.

§ 25

1. Liceum prowadzi zajęcia podstawowe i rozszerzające oraz zajęcia praktyczne.
2. Zajęcia podstawowe dotyczą wymagań edukacyjnych podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz realizowanego w Liceum Programu Dobrej Edukacji.
3. Zajęcia rozszerzające dotyczą wymagań zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami konkretnego ucznia lub grupy uczniów, wykraczającymi poza zakres podstawowy, mogą być realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegać na rozwijaniu konkretnych zainteresowań, zdolności, umiejętności lub realizowaniu programu konkretnej dziedziny edukacyjnej w sposób istotnie poszerzony.
4. Zajęcia praktyczne prowadzone są w ramach realizowania wybranej przez ucznia ścieżki praktycznej, mogą być realizowane zarówno w Liceum, jak i poza nim – w środowisku pracy. Ścieżka praktyczna jest w Liceum zajęciami obowiązkowymi wykraczającymi poza podstawę programową.
5. Zależnie od potrzeb uczniów, organizowane są także zajęcia terapii logopedycznej,
pedagogicznej, rewalidacji, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne specjalistyczne.

§ 26

1. Uczniowie mają obowiązek realizować projekty edukacyjne, rozumiane jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania związanych z wybraną ścieżką praktyczną lub określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.
2. Zespoły nauczycieli poszczególnych bloków programowych proponują tematy do wyboru mogące być pomysłami na projekty uczniowskie powiązane tematycznie z celami programowymi. Tematy mogą też być pomysłu samych uczniów i wykraczać poza cele programowe.
3. Uczniowie dobierają się w zespoły, zależnie od zainteresowań.
4. Mentor czuwa nad tym, aby jego podopieczny znajdował się w zespole projektowym rozwijającym jego zainteresowania oraz na rozmowach podsumowujących pracę w poszczególnych okresach klasyfikacyjnych relacjonował, jaki jest jego wkład w rezultaty projektu.
5. W przypadkach, uzasadnionych potrzebami konkretnego ucznia, dyrektor może wyrazić zgodę na realizowanie projektu przez ucznia indywidualnie lub zwolnienie ucznia z obowiązku realizowania projektu w danym roku szkolnym.

§ 27

1. Korzystanie przez uczniów z pracowni szkolnych oraz obiektów sportowych możliwe jest jedynie pod opieką pracownika pedagogicznego i z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach.
2. Koniecznym elementem pracy Liceum są wyjścia i wycieczki organizowane przez nauczycieli w celu realizowania celów wychowawczych oraz celów swojej dziedziny edukacyjnej – każde wyjście i wycieczka musi odbywać się po uzgodnieniu z dyrektorem pod opieką pracownika pedagogicznego.
3. Liceum może zapewniać uczniom realizację wolontariatu. Szczegółowy sposób organizacji i realizacji w zakresie wolontariatu określa Regulamin wolontariatu, ustalany przez Dyrektora na wniosek Społeczności Uczniów.
4. Liceum może prowadzić bibliotekę, czytelnię, stołówkę, jadalnię oraz świetlicę,
uwzględniające szczególne potrzeby opiekuńcze uczniów. Na wniosek Społeczności
Pracowników Pedagogicznych Dyrektor Liceum ustala:

a. Regulamin biblioteki i czytelni;
b. Regulamin stołówki i jadalni;
c. Regulamin świetlicy.

5. Uczniowie realizujący obowiązek nauki poza szkołą mogą korzystać z konsultacji w miejscu i czasie uzgodnionym przez Dyrektora Liceum z rodzicami, w zakresie zapisanym w IDER lub IPET ucznia, indywidualnie i w grupach zainteresowań, w domach uczniowskich i w innych miejscach, także z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.

§ 28

1. Liceum korzysta z Google Workspace for Education. Wszyscy uczniowie i nauczyciele posiadają indywidualne konta w domenie dobraedukacja.edu.pl. Przy pomocy tych kont uczniowie i nauczyciele komunikują się i przekazują sobie wzajemnie materiały na Google Classroom.
2. Zajęcia dydaktyczne, konsultacje, spotkania przewidziane harmonogramem pracy szkoły mogą się odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym konieczne jest zapewnienie przy tym dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Możliwe jest także w uzasadnionych przypadkach i przy posiadaniu odpowiednich możliwości technicznych branie udziału przy pomocy środków komunikacji elektronicznej przez pojedynczych uczniów lub nauczycieli w zajęciach grupowych organizowanych bezpośrednio.
3. W wypadku potrzeby zawieszenia zajęć organizowanych bezpośrednio, zajęcia organizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dwustronna zdalna komunikacja w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach odbywa się przy pomocy Google Meet. Dyrektor ustala dla każdej grupy uczniów, jaka część godzin zajęć przewidzianych w planie organizacyjnym Liceum jest prowadzona przez Google Meet, a jaka w formie pracy własnej, której efekty są udostępniane przez Google Classroom.

Rozdział VII. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w Liceum, w tym szczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego uczniów

§ 29

1. Rodzice są informowani o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia w następujących formach:

a. rozmowy o IDER lub IPET;
b. rozmowy podsumowujące klasyfikację śródroczną;
c. udostępnione wpisy w dzienniku elektronicznym;
d. powiadomienia e-mailowe;
e. indywidualny kontakt mailowy, telefoniczny i bezpośredni, zależnie od potrzeb.

2. Rodzice w szczególności mają prawo do wglądu w siedzibie Liceum do wszelkiej dokumentacji dotyczącej edukacji i oceniania ich dzieci, w obecności Dyrektora Liceum lub odpowiadającego za przechowywanie danej dokumentacji nauczyciela lub pracownika.

§ 30

1. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego jest planowana edukacja ucznia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna mu udzielana, jest jego IDER lub – w wypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – IPET.
2. Mentor ucznia koordynuje przygotowanie i – jeśli wystąpi taka potrzeba – odpowiednie modyfikowanie IPET, które jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. IDER jest przygotowywana przez ucznia wspólnie z jego mentorem. W jej przygotowaniu uwzględnia się informacje otrzymane od wszystkich nauczycieli ucznia. IDER opracowywana jest na początku roku szkolnego, do 30 września, lub w ciągu 30 dni od przyjęcia ucznia, jeśli nastąpiło ono w innym terminie. IDER otrzymują także do wiadomości rodzice ucznia.
4. IDER zawiera:

a. informację o uzdolnieniach, zainteresowaniach i planach ucznia;
b. informację o wymaganiach i zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązujących ucznia.

§ 31

1. W czasie roku szkolnego klasyfikacji śródrocznej dokonuje się raz.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna odbywają się w terminach przewidzianych w rocznym harmonogramie pracy Liceum.
3. Rokrocznie w harmonogramie pracy Liceum podawane są szczegółowe terminy prowadzenia rozmów podsumowujących klasyfikację śródroczną i nieobowiązkowych spotkań z rodzicami.

§ 32

1. Do 30 września pracownicy pedagogiczni opracowują IDER lub IPET dla wszystkich uczniów oraz odbywają się rozmowy z uczniem i jego rodzicami o IDER lub IPET.
2. Nauczyciele wskazują każdemu uczniowi wybrane spośród wymagań edukacyjnych podstawy programowej kształcenia ogólnego i wymagań przewidzianych Programem Dobrej Edukacji, obowiązujące go w pierwszej kolejności wymagania konieczne.
3. W trakcie rozmów o IDER lub IPET rodzice ucznia są poinformowani o wymaganiach programowych i o obowiązujących danego ucznia w danym roku szkolnym koniecznych wymaganiach edukacyjnych.

§ 33

1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne oceny śródroczne są ocenami opisowymi.
2. Ocenianie bieżące zapewnia uczniowi udzielenie informacji zwrotnej o postępach w nauce oraz jakości wykonania proponowanych zadań i ma na celu wspieranie i motywowanie go do spełniania wymagań oraz zachęcenie do dalszego rozwoju.
3. Każda wykonana przez ucznia praca powinna znaleźć odzwierciedlenie w ustnej lub pisemnej opisowej informacji zwrotnej, zwracającej uwagę na istotne cechy wykonanej pracy oraz zawierającej wskazówki dla ucznia do dalszej nauki.

§ 34

1. Prowadząc klasyfikację śródroczną, nauczyciele opracowują oceny opisowe z przedmiotów, zaś mentor opisową ocenę zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na ustaleniu opisowej oceny postępów, pozwalającej uczniowi i jego rodzicom dowiedzieć się, na ile cele, które zostały przed uczniem postawione, są osiągane oraz na ile zostały zrealizowane wymagania konieczne z podstawy programowej.
Jeśli postępy ucznia wskazują na to, że może on być zagrożony niepromowaniem, opis powinien zawierać tę informację.
3. Po klasyfikacji śródrocznej odbywa się spotkanie ucznia i rodziców z mentorem, w którym, zależnie od potrzeb, mogą też wziąć udział Dyrektor Liceum, nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas rozmowy mentor przedstawia uczniowi i rodzicom opisowe oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz swoją ocenę postawy ucznia, odnosząc się do postawionych przed nim edukacyjnych celów.
4. Celem spotkania po klasyfikacji śródrocznej jest ocena podsumowująca pracę w tym okresie oraz także zaktualizowanie IPET na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia opracowanej przez zespół nauczycieli lub zaktualizowanie IDER, z uwzględnieniem propozycji ucznia i rodziców, jeśli wystąpi taka potrzeba.

§ 35

1. Roczna ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania są ustalone w obowiązującej prawem skali.
2. Roczne przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania przedstawiane są rodzicom i uczniom nie później niż na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.
3. Rokrocznie w harmonogramie pracy Liceum podawany jest szczegółowy termin, do którego przewidywane oceny mają być przedstawione.
4. Rodzice i uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach poprzez dziennik
elektroniczny.

§ 36

1. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wynika ze spełniania przez ucznia wymagań edukacyjnych przewidzianych Programem Dobrej Edukacji.
2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych przyznawane są w obowiązującej prawem skali – w odniesieniu do opanowania wymagań Programu Dobrej Edukacji, i tak:

a. na stopień dopuszczający – opanowanie najbardziej istotnej części wymagań
koniecznych;
a. na stopień dostateczny – opanowanie najbardziej istotnej części i większości
wymagań koniecznych;
b. na stopień dobry – opanowanie zdecydowanej, przeważającej większości wymagań koniecznych;
c. na stopień bardzo dobry – opanowanie zdecydowanej większości wymagań
koniecznych oraz wykazanie się także znajomością przynajmniej części wymagań programowych Programu Dobrej Edukacji wykraczających poza wymagania konieczne;
d. na stopień celujący – opanowanie zdecydowanej większości wymagań koniecznych oraz wykazanie się także znajomością większości wymagań programowych Programu Dobrej Edukacji wykraczających poza wymagania konieczne.

3. Ocenę zachowania dla ucznia proponuje mentor po zebraniu opinii pozostałych nauczycieli i rozmowie z uczniem.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna brać pod uwagę następujące kryteria:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, z uwzględnieniem zaangażowania
w realizację wspólnych projektów;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o honor i tradycje Akademii;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w Akademii i poza nią;
g. okazywanie szacunku innym osobom.
5. Roczna ocena zachowania przyznawana jest w obowiązującej prawem skali:
a. wzorowe – jeśli wzorowo spełnia wszystkie wymienione wyżej kryteria;
b. bardzo dobre – jeśli wyróżniająco spełnia wymienione wyżej kryteria;
c. dobre – jeśli zadowalająco spełnia wymienione wyżej kryteria;
d. poprawne – jeśli spełnia zdecydowaną większość wymienionych kryteriów;
e. nieodpowiednie – jeśli spełnia istotną część wymienionych kryteriów;
f. naganne – jeśli nie spełnia wymienionych kryteriów.

6. Spotkania Społeczności Uczniów, rozmowy ucznia z jego mentorem i jego nauczycielami, a także opisowe oceny postępów powinny zwracać uwagę na przestrzeganie kryteriów oceny zachowania.

§ 37

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania są następujące:

1. Nauczyciel przedstawiając uczniowi ocenę przewidywaną na koniec roku szkolnego, może zaproponować i uzgodnić z uczniem warunki jej podwyższenia.
2. Jeśli wystąpi różnica zdań co do należnej uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu pomiędzy samooceną ucznia a oceną zaproponowaną przez nauczyciela – uczeń lub jego rodzice mogą w terminie ustalonym w harmonogramie pracy Liceum wnioskować o przeprowadzenie egzaminu rozstrzygającego o ocenie rocznej.
3. Jeśli wystąpi różnica zdań co do należnej uczniowi rocznej oceny zachowania pomiędzy samooceną ucznia a oceną zaproponowaną przez jego mentora, wątpliwości rozstrzyga i ocenę może zmienić mentor, po konsultacji z Dyrektorem Liceum, nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem.
4. Egzaminy rozstrzygające odbywają się w czerwcu, przed terminem poświęconego klasyfikacji rocznej zebrania Społeczności Pracowników Pedagogicznych i są organizowane na zasadach analogicznych jak egzaminy klasyfikacyjne.

§ 38

1. Egzaminy klasyfikacyjne, przeprowadzane w sposób opisany przepisami prawa i zgodnie z wymaganiami Programu Dobrej Edukacji, zdają:

a. uczniowie nieklasyfikowani,
b. uczniowie realizujący obowiązek nauki poza szkołą.

2. Do przeprowadzanego w sposób opisany przepisami prawa egzaminu poprawkowego ma prawo uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Do przeprowadzanego w sposób opisany przepisami prawa sprawdzianu wiadomości i umiejętności ma prawo uczeń, którego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, co zostało stwierdzone po zgłoszeniu zastrzeżenia do Dyrektora Liceum przez ucznia lub jego rodziców.

§ 39

Liceum prowadzi dokumentację, wydaje świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły oraz prowadzi egzaminy maturalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII. Sposób uzyskiwania środków finansowych
na działalność Liceum

§ 40

1. Podstawę gospodarki finansowej Liceum stanowi budżet.
2. Budżet Liceum tworzy się z:

a. opłat rodziców;
b. dotacji publicznych;
c. darowizn i innych form wspierania finansowego Liceum.

3. Wysokość oraz Regulamin opłat ustala Zarząd Stowarzyszenia.
4. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczania opłat w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Przy opóźnieniu wnoszenia opłaty naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości ustalonej w regulaminie opłat.
5. Realizacja celów Liceum może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Liceum, przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.

Rozdział IX. Zasady przyjmowania uczniów do Liceum

§ 41

1. Oferta Liceum skierowana jest do tych uczniów, którym Liceum może w ramach swoich warunków zapewnić edukację adekwatną do ich potrzeb, możliwie najwyższej jakości, w warunkach poszanowania godności osobistej, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
2. Podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu Liceum jest w stanie opracować i skutecznie realizować IDER lub IPET ucznia i na ile edukacja w Liceum może przyczynić się do maksymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości ucznia.
3. O przyjęciu do Liceum decyduje Dyrektor Liceum na podstawie wniosku rodziców
oraz rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami.
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy je załączyć do wniosku.
5. Do wniosku o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć zobowiązanie rodziców do współpracy w opracowaniu oraz corocznym korygowaniu IDER lub IPET dziecka.
6. Po podjęciu pozytywnej decyzji o przyjęciu ucznia, może on zostać ostatecznie wpisany na listę uczniów Liceum, jeśli dostarczy do Liceum świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Rozdział X. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 42

Niniejszy Statut wchodzi w życie 1 września 2023 r.

§ 43

1. Statut Liceum może być zmieniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z organów Liceum, lub na wniosek Instytutu.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content