Regulamin opłat

Regulamin opłat
w punktach przedszkolnych, przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja obowiązujący
od 1 września 2023 roku


§1


1. Do obowiązkowych opłat związanych z kształceniem w punktach przedszkolnych, przedszkolach i szkołach, zwanych dalej Szkołami, prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, zalicza się wpisowe i czesne.
2. Wysokość czesnego i wpisowego na rok szkolny, obowiązujące w danej Szkole ustalane są corocznie, na podstawie analizy projektu planu organizacyjnego i budżetu tej Szkoły, przez Zarząd Stowarzyszenia. Informacja o wysokości czesnego przekazywana jest Rodzicom lub prawnym opiekunom (zwanym dalej Rodzicami) drogą elektroniczną na podane do kontaktu adresy mailowe do 30 czerwca.


§2


1. Wysokość czesnego ustalana jest w kwocie za cały rok.
2. Czesne należy opłacić w terminie:


a) do 15 dnia pierwszego miesiąca nauki w przypadku płatności jednorazowej za rok z góry,
b) do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca roku szkolnego w przypadku płatności rozłożonej na 10 lub 12 rat.


3. Każdego roku nauki Rodzic dokonuje wyboru, czy rozkłada czesne na 1, 10 czy 12 rat, poza rokiem, w którym Dziecko kończy Szkołę, kiedy to dokonuje płatności w 1 lub 10 ratach. Na wniosek Rodzica możliwe jest rozłożenie czesnego na inną liczbę rat.
4. Okres opłacania czesnego obejmuje cały rok szkolny. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.
5. Obowiązek płacenia czesnego ustaje w momencie rozwiązania umowy o kształcenie.
6. W uzasadnionych, losowych przypadkach Dyrektor Szkoły może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego lub ustaleniu indywidualnego harmonogramu opłat czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
7. Czesne nie obejmuje kosztów posiłków, kosztów wyjść i wyjazdów, spektakli teatralnych, muzycznych, seansów kinowych.
8. W przypadku przyjęcia Dziecka do Szkoły w czasie trwania roku szkolnego kwota czesnego określona w ust. 1 w pierwszym roku nauki jest proporcjonalnie obniżana do liczby miesięcy pozostających do końca roku szkolnego. Przy czym rozpoczęcie nauki w okresie od 1 do 15 dnia miesiąca traktowane jest jako cały miesiąc, a od 16 do 31 dnia miesiąca jako pół miesiąca.
9. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy o kształcenie Rodzice otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wpłaconą przez Rodziców kwotą tytułem czesnego zgodnie z ust. 2 pkt a) i b), a kwotą należną do dnia rozwiązania umowy w terminie 14 dni.


§3


1. Szkoła może wprowadzić opłatę rekrutacyjną, którą opłacają Rodzice, gdy decydują się na uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym. W wypadku przyjęcia Dziecka do Szkoły opłatę rekrutacyjną odlicza się od wpisowego.
2. Rodzice opłacają wpisowe, które jest jednorazową opłatą, w terminie 7 dni od podpisania umowy o kształcenie.
3. Nieopłacenie wpisowego w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie powoduje skreślenie Dziecka z listy przyjętych.
4. Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i wpisowego są Rodzice, których dziecko będzie kontynuować naukę jako absolwent Szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie.
5. W przypadku rozwiązania umowy o kształcenie:
a) przed 1 września pierwszego roku szkolnego kształcenia Dziecka, z powodu nieutworzenia klasy, do której ma być przyjęte dziecko, Rodzicom przysługuje prawo do zwrotu 100% wpisowego, z odliczeniem opłaty rekrutacyjnej;
b) przed upływem 6 miesięcy od daty przyjęcia Dziecka do szkoły, Rodzicom przysługuje prawo do zwrotu 50% wpisowego;
c) po upływie 6 miesięcy od daty przyjęcia Dziecka do szkoły, Rodzicom nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.


§4


1. Wpłaty wszystkich opłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Szkoły.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
3. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.


§5


1. Zarząd w drodze uchwały ustala, jakie standardowe zniżki są przyznawane w danej Szkole.
2. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach Rodzic może złożyć wniosek do Zarządu
Stowarzyszenia o przyznanie mu zniżki indywidualnej w ustalonych opłatach.
3. Zarząd Stowarzyszenia na uzasadniony wniosek Rodziców decyduje o wysokości przyznawanych im zniżek indywidualnych.
4. W przypadku gdy Rodzicom przysługują zniżki z kilku tytułów, zniżki nie sumują się. Rodzicom przysługuje wówczas najwyższa przyznana zniżka.
5. Przyznane Rodzicom zniżki obowiązują pod warunkiem terminowego opłacania czesnego zgodnie z §2 ust. 2. Odebranie zniżki w wyniku nieterminowej opłaty czesnego przez Rodziców nie wymaga zmiany umowy o kształcenie.
6. Umowa o kształcenie określa wysokości opłat obowiązujące Rodziców w pierwszym roku szkolnym nauki Dziecka w Szkole. O wysokościach opłat obowiązujących w kolejnych latach szkolnych Rodzice są informowani w trybie opisanym w §1 ust. 2.

 

Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content