Opłaty

Opłaty są ponoszone zgodnie z Regulaminem opłat w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja.

Po rozmowie rekrutacyjnej, prowadzonej z rodzicami i kandydatem, w ciągu kilku dni od skompletowania dokumentów, zostanie przekazana informacja zwrotna, czy kandydat zostanie przyjęty.

Warunkiem koniecznym przyjęcia ucznia jest późniejsze dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów) oraz podpisanie przez rodziców umowy o kształcenie.

Na uzasadniony wniosek rodzica, szczególnie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, możliwe jest uzyskanie istotnej zniżki w opłatach

Zwolnieni z wpisowego są uczniowie Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja.

Czesne

1500 zł miesięcznie (12 rat)

lub

1800 zł miesięcznie (10 rat)

Wpisowe

 1500 zł

Zniżki

10% rocznej wartości czesnego –                          przy jednorazowej opłacie za cały rok 

10% wartości czesnego –                                          za kolejne dziecko w szkole

Inne, uznaniowe:

przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
Zniżki nie sumują się.
Theme: Overlay by Kaira
Liceum Praktyczne w Gdańsku
Skip to content